Subsidieregeling Waterstof projecten geopend

Op 10 oktober opent de Subsidieregeling Waterstof. Wanneer u als ondernemer samen werkt aan innovatieve projecten met waterstof als energiedrager, dan komt u in aanmerking voor deze regeling.

Waterstof draagt bij aan een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager biedt meerwaarde in de industrie, verkeer en vervoer, scheepsvaart, gebouwde omgeving en in de energiesector.

Openstelling

U kunt van 10 oktober t/m 6 november 17.00 uur uw aanvraag indienen.

Projectidee toetsen

Wilt u zeker weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Laat dan van tevoren uw projectidee toetsen bij de adviseurs van RVO.nl. Mocht uw projectidee niet aan de voorwaarden voldoen, dan ontvangt u suggesties voor andere subsidiemogelijkheden voor zover van toepassing op uw project.

Subsidie

Uw innovatieve project met waterstof als energiedrager komt in aanmerking voor de subsidie als:

 • het zorgt voor lagere kosten, betere efficiency én betrouwbare producten, methoden en diensten
 • u de innovatie op kunt schalen én het een robuuste business case heeft

De subsidieregeling is een tender en de subsidie is maximaal € 500.000.

Achtergrond

Deze subsidieregeling maakt deel uit van de subsidieregelingen voor energie- en klimaatinnovaties binnen de Topsector Energie. Deze regelingen maken Nederland schoner en economisch sterker. Ook gaat het over energiebesparing en slimme inpassing.

Bron: RVO.nl

Subsidie (ESF) voor Duurzame Inzetbaarheid van werknemers

Er kom een nieuwe subsidieronde vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor werkgevers die willen investeren in het gezond, productief en gemotiveerd houden van hun personeel. De aanvraagronde is van 12 tot en met 16 november 2018.

Voor wie is ESF Duurzame Inzetbaarheid?

De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven of instellingen met minstens twee werknemers in dienst. De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van een adviestraject voor het duurzamer inzetbaar maken (of houden) van werknemers. Bij een dergelijk traject gaat de werkgever samen met een externe adviseur en de werknemers werken aan verbeteringen op het gebied van:

 • gezonder en veiliger werken (gezondere leefstijl, sportactiviteiten, verminderen van werkstress of van ongewenst gedrag in de werksfeer)
 • een leercultuur voor medewerkers (bijvoorbeeld het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden via EVC-trajecten)
 • interne ‘mobiliteit’ van personeel (rondom carrièremogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, ook bij een ‘vergrijzend’ personeelsbestand)
 • een flexibele werkcultuur (bijvoorbeeld via flexibele arbeidstijden en ‘slim’ roosteren).

De subsidie is dus bedoeld voor een adviestraject dat uw personeelsbeleid op deze punten verbetert dat bestaat uit het laten opstellen van een advies met een implementatieplan of begeleiding bij de implementatie van een advies.

Subsidievoorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om voor ESF Duurzame Inzetbaarheid in aanmerking te komen zijn:

 • het adviestraject is nog niet gestart (op het moment van de subsidieaanvraag)
 • traject heeft een duur  van maximaal twaalf maanden
 • het traject wordt uitgevoerd door een deskundig externe adviseur
 • de totale kosten moeten minimaal 12.000 euro bedragen.

Hoogte van de subsidie

De subsidie vergoedt 50% van de kosten van de externe adviseur, en kan oplopen tot een subsidiebedrag van maximaal 12.500 euro.

 

Verschillende financieringsvormen

Op Sprout.nl staat een mooi artikel als het gaat om financiering van innovatie.

In dit artikel is duidelijk weergegeven dat het zoeken van financiering sterk afhangt van de fase waarin het product zich bevind.

Ik heb de link hieronder gezet.

https://www.sprout.nl/artikel/financiering/financiering-voor-je-slimme-innovatie-dit-zijn-de-opties

Wanneer er vragen zijn verneem ik dat graag. Laat een berichtje achter en ik benader je binnen twee werkdagen.

Arbeidsplaatsenregeling 2018 voor Groningse MKB’ers open vanaf 15 september

Mkb’ers in Noord- en Midden-Groningen die gaan investeren kunnen vanaf 15 september 2018 een subsidie aanvragen van de EBG Arbeidsplaatsenregeling 2018 wanneer zij als gevolg van hun investering nieuwe arbeidsplaatsen creëren.

Het was eerder al mogelijk om een bijdrage aan te vragen van de EBG ArbeidsplaatsenregelinG 2018. Vanwege het succes van de vorige subsidie heeft het Economic Board Groningen een nieuw budget van € 252.842 beschikbaar gesteld. Per nieuwe arbeidsplaats kan een aanvrager € 5.000,- ontvangen, tot een maximum van € 25.000,- per investeringsproject.

Mkb-ondernemingen tot 10 fte kunnen zonder meer een aanvraag indienen, ongeacht de sector waarin ze werkzaam zijn. mkb-ondernemingen met 10 of meer fte kunnen een aanvraag indienen als zij een ondernemingsactiviteit of project uitvoeren dat valt onder een of meer van de volgende thema’s:

 • aardbevingsbestendige, levensloopbestendige- en energiezuinige bouw;
 • groene chemie;
 • energietransitie;
 • toerisme;
 • de volgende generatie mobiele communicatietechnologie (5G)

Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Tender

Werkt u aan innovatieve oplossingen voor knelpunten bij afvang, gebruik, transport en opslag van CO2? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS Tender 2018). Gecombineerd met hergebruik van CO2 kan CCUS minstens 20% van de benodigde reductie behalen.

De subsidie is er voor onderzoek, ontwikkeling en voorbereiding van pilots, met de volgende doelen:

 • het stimuleren van innovaties die technische, economische, en maatschappelijke barrières bij de uitvoering van CCUS-projecten kunnen wegnemen
 • het verlagen van de kosten, verhogen van de energetische efficiency en vergroten van de veiligheid van afvang, transport en opslag
 • het bevorderen van de nuttige toepassing (hergebruik) van CO2.

Projecten kunnen gaan over de hele keten van afvang, transport en hergebruik of opslag. Of over delen van de keten, inclusief transport van CO2 naar de glastuinbouw.

Verder moet de CO2 afkomstig zijn uit energie-intensieve industrie, afvalverbranding, H2-productie, of biogene CO2 uit andere bronnen.

De subsidieregeling Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks als € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

Budget

De tender is geopend van 1 oktober t/m 30 oktober 2018. Budget is € 1 miljoen.

Het subsidiebedrag is maximaal € 250.000,-, met een maximale looptijd van 4 jaar. Het subsidiepercentage voor bedrijven is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Onderzoeksorganisaties maken aanspraak op 80% subsidie.

Voor kleine ondernemers is er een opslag op alle subsidiabele activiteiten met 20%, voor middelgrote ondernemingen is er een opslag met 10%.

Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Inhuur extern deskundige is subsidiabel voor de Drentse MKB’ers

Deze subsidie is beschikbaar voor de inhuur van een externe deskundige ten behoeve van innovatiediensten en diensten inzake innovatieondersteuning. De extern deskundige levert kennis ten behoeve van:

 • groei (ook gericht op bedrijfsopvolging of bedrijfsovername);
 • innovatie;
 • het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

De subsidie
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 2.200,- ongeacht de hoogte van de subsidiabele kosten en eigen bijdrage is minimaal € 300,-.

Criteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:
a. de inhuur van kennis is geënt op groei, of innovatie, of het creëren van een nieuwe afzetmarkt binnen Nederland;
b. het project levert aantoonbaar toekomstige meerwaarde voor de Drentse economie;
c. de kennis wordt ingekocht bij een derde partij die aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikt in het gevraagde kennisdomein;
d. indien de inhuur van kennis gericht is op bedrijfsopvolging, betreft dit een familiebedrijf dat geen opvolgers heeft.
e. er is nog geen verplichting aangegaan.

Toetsing
Is er sprake van inhuur van een deskundige of was het voornemen er al? Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden

Begeleiding van stagiaires en studenten in een aantal gevallen mogelijk

Er is subsidienieuws

Ook dit jaar is begeleiding van stagiaires en studenten in een aantal gevallen mogelijk. Het betreft stagiaires en studenten van het VMBO, MBO, HBO en Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s). Subsidie voor begeleiden van BBL leerlingen het meest sprekende voorbeeld van deze regeling.

Vanaf 2 juni tot en met 17 september kan de subsidie Praktijkleren weer aangevraagd worden voor het afgelopen studie jaar. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 2.700,-

Kom ik in aanmerking?

Dat kunnen we samen even bekijken. Over het algemeen is een (praktijkleer)overeenkomst voldoende om te beoordelen of het mogelijk is om subsidie aan te vragen. Wanneer Buro InnoFin in het verleden een aanvraag heeft gedaan zal er binnenkort contact opgenomen worden.

Wat zijn de kosten van Buro InnoFin?

Voor het gehele traject 10% van de subsidie toekenning.

Interesse?

Mochten er na het lezen van bovenstaande info vragen zijn dan is het altijd mogelijk om samen te kijken naar de mogelijkheden. Via 1 van de onderstaande mogelijkheden kun je contact met mij opnemen. Ik ben benieuwd!

500 subsidie potjes

500 subsidie potjes

Voor (MKB) ondernemers zijn er momenteel een kleine 500 subsidie potjes beschikbaar. Dat is teveel om hier te benoemen en is tevens ook afhankelijk van de provincie waarin de onderneming gevestigd is.

De subsidie potjes kunnen onderverdeeld worden over zo’n 20 thema’s. De subsidies die veel interesse genieten zijn hieronder weergegeven.

Subsidie thema’s:

 • Arbeid en arbeidsmarkt
 • Ondersteunen bedrijfsleven
 • Gezondheidszorg, demografie en welzijn
 • Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
  • Milieu innovaties
  • Aanschaf milieuvriendelijke middelen
  • Energie innovaties
  • Aanschaf energie besparende middelen
  • Innovaties m.b.t. CO2 reductie
 • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
  • Informatie- en communicatietechnologie
 • Schone, veilige watervoorziening
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie
 • Sport, recreatie en toerisme
 • Transport
 • Veiligheid
 • Export, internationalisering en ontwikkelingssamenwerking
 • Onderwijs

Voornemen tot een project?
We kunnen tijdens een gesprek als snel bepalen of er een subsidie thema aansluit waarmee het project mede te financieren is.

Of toch een subsidie scan?
In een sessie van maximaal 1 uur kunnen we de ambities en thema’s bij langs lopen. Aan de hand van de korte beschrijving van de betreffende regeling gaan we beoordelen of het project aansluiting vind bij de regeling.

Interesse?
Mocht er na het lezen van bovenstaande info interesse zijn dan is het altijd mogelijk om samen eens te kijken naar de mogelijkheden. Uiteraard kosteloos en vrijblijvend.

Klik op onderstaande knop om bij het contactformulier te komen of neem rechtstreeks contact met mij op. Ik ben benieuwd!

Voor nu een vriendelijke groet,

Bas Dost

Nieuwe Europese privacywetgeving (AVG)

Nieuwe Europese privacywetgeving (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Deze nieuwe wet heeft ook effect op onze relatie en daarom ontvangt u nieuwe algemene voorwaarden van mij.

Wat verandert en/of wordt aangescherpt?

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Recht van bezwaar

Buro InnoFin & uw Privacy

Buro InnoFin heeft gegevens van u en uw organisatie in bezit. Er werd al conform de nieuwe wet met gegevens omgegaan maar de algemene voorwaarden van Buro InnoFin zijn, voor zover van toepassing voor de betreffende werkzaamheden, hier nu ook op aangepast. Zo voldoen wij aan deze nieuwe wet. Wel zo fijn.

U kunt de nieuwe algemene voorwaarden hieronder downloaden. Ze vervangen per 25 mei de oude algemene voorwaarden.

–> Download de nieuwe algemene voorwaarden <–

Vragen?

Mochten er na het lezen van bovenstaande info vragen zijn dan verneem ik dat graag. Via 1 van de onderstaande mogelijkheden kun je contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Bas Dost

Er is weer subsidie nieuws! De VIA 2018 subsidie regeling heeft een upgrade gekregen naar de VIA 2018 Plus.

 

 

 

 

 

Met de komst van de VIA 2018 plus is het mogelijk om als mkb’er subsidie te ontvangen voor het vernieuwen van je organisatie- of verdienmodel.

Ook is het mogelijk om gezamenlijk nieuwe samenwerkingen vorm te geven gericht op het benutten van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen.

Daarnaast kun je tot 50% subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een nieuwe dienst of een nieuw product of procedé.

Wijzigingen VIA 2018 plus ten opzichte van de VIA 2018
Het onderdeel organisatie-innovatie is toegevoegd.
Ontwikkelingen die nieuw zijn voor de onderneming komen ook voor subsidie in aanmerking (was nieuw voor de wereld).
Er is meer ruimte gecreëerd voor software projecten: de definitie van een softwarematig prototype is versoepeld, het testen met eindgebruikers is mogelijk en ontwikkelingen waar niet zo zeer een technologisch knelpunt speelt maar wel een functioneel knelpunt worden ook ondersteund;
Het aantal verschillende subsidiepercentages wordt teruggebracht van vier naar twee. Voor een individueel project bedraagt het subsidiepercentage 35 en voor samenwerkingsprojecten 50;
Bij verlening wordt een werkvoorschot uitgekeerd van 40% van de subsidie. Hierna kan op aanvraag nogmaals 40% voorschot worden verleend naar evenredigheid van de gemaakte en betaalde kosten.
Download –> hier het resumé <– voor de volledige omschrijving van deze interessante subsidie regeling.